Jaarlijkse algemene vergadering KTC Wase - 23/02/2020

  • Posted on: 19 January 2020
  • By: Stanley

                                                                                                                                                                            Sint-Niklaas, 8 januari 2020

Geachte leden,

De leden van de raad van bestuur van Wase K.T.C. stellen het ten zeerste op prijs u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering,

die doorgaat op zondag 23 februari om 16u30 in het clubhuis.

 Dagorde :

  1. Verwelkoming

  2. Jaarverslag van de schatbewaarder

  3. Jaarverslag van de secretaris

  4. Kwijting van de raad van bestuur

  5. Voorstellen leden - verkiezing van 2 leden voor de raad van bestuur :

        Kandidaten:

       - de heer Dirk Vertongen - uittredend en herkiesbaar

       - de heer Bart Bauwens - uittredend niet herkiesbaar

       Spelende zomerleden 2019 kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie middels een schrijven ter attentie van de voorzitter

       De Heer Rudy Windey, Moerheide 119 te 9220 Hamme

       of via een e-mail aan rwindey50@gmail.com

       uiterlijk vóór 1 februari 2020.

       Na deze datum krijgt u een schrijven met de voorstelling van de kandidaten. 

       Indien er meer dan 2 geldige kandidaturen ontvankelijk verklaard worden, zal de algemene vergadering besluiten bij gewone meerderheid van  

       de aanwezige en vertegenwoordigde  spelende zomerleden.

  6. Eventuele andere voorstellen van de aanwezigen bespreken

  7. Afsluitend woord

Vragen ter behandeling op deze vergadering kunnen per mail aangevraagd worden voor de dagorde op Wase_tc@msn.com voor 20 februari.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gewaardeerde aanwezigheid.

Met sportieve groeten,

De raad van bestuur.

bijlage: